ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέα Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για την: “Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους”.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ 16/Α/4-2-2022) με αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων που φθάνουν έως και το 75%.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.