Δράση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Δράση «Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή και Έξυπνη Εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027

Πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3» (Δράση ESO 4.1.δ) του Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 για ΜΜΕ (Δράσεις 1.2.5 & 1.2.6)

Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Δράσεις 1.4.1 & 1.4.2)

Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»