Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας/σκοπιμότητας.

Η διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών. Ειδικότερα, οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού πλάνου ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού.