Κατάρτιση ταμειακών προϋπολογισμών (cash flow).

Ο ταμειακός προϋπολογισμός ή πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε είδους πληρωμές (ταμειακές εκροές) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στην προϋπολογιστική περίοδο.

Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση και προστασία κάθε επιχείρησης.