Αντικείμενο – Στόχος του προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς: Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης.
 • Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και θα δηλώσουν ως τόπο υλοποίηση της δράσης μία Περιφέρεια.
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί/έχει λήξει, απαιτείται η σχετική αίτησης έκδοσης/ανανέωσης της.
 • Λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και Συνεταιρισμοί που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις & Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Οι δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης να μην έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και να μην υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Deminimis) που έχει λάβει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα).
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) (Δεν έχουν επιβληθεί πάνω από ένα (1) πρόστιμα στην επιχείρηση για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).
 • Θα υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση εκτός και αν η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 • Δασοκομία και υλοτομία
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Προϋπολογισμός έργων & ποσοστό ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) μπορεί να ανέρχεται από 20.000€ έως 200.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης (Δημόσια Επιχορήγηση) των επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης κυμαίνεται από 50% έως 65%(Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχ/σης και την κατηγορία δαπάνης).

Το πρόγραμμα υπάγεται στον Κανονισμό De minimis.

Επιλέξιμες Δαπάνες

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός Έως 100% του προϋπολογισμού
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης
Προστασία του Περιβάλλοντος
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικά (Περιλαμβάνονται η Ανάπτυξη ηλεκτρονικού
καταστήματος (έως 4.000€) και η Ανάπτυξη/αναβάθμιση ιστοσελίδας έως2.500€)
2 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 100% του προϋπολογισμού
2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα
καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, και λοιπά

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (έως 10.000€ ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού

Συστήματος

2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
3 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding Έως 25% του προϋπολογισμού
3.1 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας (έως 6.000€ / προϊόν)
3.2 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας (έως 2.000€ / προϊόν)
3.3 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) (έως 2.000€)
4 Ψηφιακή Προβολή Έως 15.000€
4.1 Προβολή ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα και

ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ google ads, facebook ads,

instagram ads, youtube κ.ο.κ.) (έως 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες)

4.2 Συμβουλευτικέςυπηρεσίεςψηφιακήςπροβολής (π.χ email marketing, newsletter

campaign, web banners, ανάπτυξηψηφιακούυλικούδιαφήμισης)(έως 2.000 €)

5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες Έως 16.000€
5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού (Υπό την προϋπόθεση ότι στο

σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 “Μηχανήματα – Εξοπλισμός”)

Περιλαμβάνονται Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή – επιθεωρητή για την έκδοση

Π.Ε.Α., Εκπόνηση τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου

μηχανολογικού εξοπλισμού και Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου.(έως 12.000€)

5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (έως 4.000€)
6 Μεταφορικά Μέσα Έως 50% του προϋπολογισμού
6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την

κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης

6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης

πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου

πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)ή υγραερίου (LPG).

7 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων Έως 20% του
προϋπολογισμού και μέχρι 30.000€ συνολικά(έως 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ)
7.1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι

πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το έτος

πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

*Δεν επιδοτείται η πρόσληψη εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και

β’ βαθμού των μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της
επιχ/σης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 24 μήνες από την έκδοση της Απόφασης ένταξης.
 • Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20/02/2019 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.