Η οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές. Η έρευνα αγοράς μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αναγνωρίζει τυχών ανεκπλήρωτες ανάγκες, διερευνά για νέες.

Σκοπό έχει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη αγορά-στόχου, το μέγεθος της, αλλά και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Η έρευνα Αγοράς μειώνει τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα κατά τη λήψη αποφάσεων και βοηθά την καλύτερη επαφή με τους πελάτες και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.