«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» – ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Α) Δράση: «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000€.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι:

  • η αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών
  • οι βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας
  • η δημιουργία θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ενισχυόμενοι Προϋπολογισμοί και Ποσοστά Ενίσχυσης:

  • O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000 €
  • Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%

Δικαιούχοι της Δράσης: είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου: Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: αναμένεται


Διαβάστε εδώ την αναλυτική Προδημοσίευση της Δράσης


Β) Δράση: «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Η Δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι:

  • η αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών
  • οι βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας
  • η δημιουργία θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ενισχυόμενοι Προϋπολογισμοί και Ποσοστά Ενίσχυσης:

  • O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000 €
  • Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%

Δικαιούχοι της Δράσης: είναι οι νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. & υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου: Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: αναμένεται


Διαβάστε εδώ την αναλυτική Προδημοσίευση της Δράσης