Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.
Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:
– Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%
– Επιλέξιμοι προϋπολογισμοί έργων: από 18.000€ έως 30.000€
Βασικές προϋποθέσεις:
α) Τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση
β) Τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση
Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:
– Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%
– Επιλέξιμοι προϋπολογισμοί έργων: από 50.0000€ έως 650.0000€
Βασικές προϋποθέσεις:
α) Τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση
β) Τουλάχιστον 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση
Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:
– Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%
– Επιλέξιμοι προϋπολογισμοί έργων: από 200.001€ έως 1.200.000€.
Βασικές προϋποθέσεις:
α) Τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση.
β) Τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και μέχρι 22/03/2024