Δημοσιεύθηκαν οι Δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

➢ Βασικές Προϋποθέσεις:
• Αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
• Διέθεταν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ απασχολούμενου προσωπικού το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αίτησης χρηματοδότησης
➢Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες εξοπλισμού
• Δαπάνες Λογισμικού
• Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών που συνδέονται με Ψηφιακή Αναβάθμιση
➢ Ενισχυόμενοι προϋπολογισμοί: Από 18.000€ έως 30.000€
➢ Ποσοστό επιδότησης: Από 50% έως 60%

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

➢ Βασικές Προϋποθέσεις:
•Αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
•Διέθεταν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ απασχολούμενου προσωπικού το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αίτησης χρηματοδότησης.
➢ Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες εξοπλισμού (αφορά και μηχανήματα CNC, ρομποτικά συστήματα κτλ)
• Δαπάνες Λογισμικού
• Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών που συνδέονται με Ψηφιακή Αναβάθμιση
➢ Ενισχυόμενοι προϋπολογισμοί: Από 50.000€ έως 650.000€
➢ Ποσοστό επιδότησης: Από 10% έως 50%

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

➢ Βασικές Προϋποθέσεις:
•Αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση &
• Διέθεταν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ απασχολούμενου προσωπικού το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αίτησης χρηματοδότησης.
➢ Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες εξοπλισμού (αφορά και μηχανήματα CNC, ρομποτικά συστήματα κτλ)
• Δαπάνες Λογισμικού
• Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών που συνδέονται με Ψηφιακή Αναβάθμιση
➢ Ενισχυόμενοι προϋπολογισμοί: Από 200.001€ έως 1.200.000€
➢ Ποσοστό επιδότησης: Από 25% έως 60%

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων: Από 23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και μέχρι 22/03/2024


Για να δείτε περιληπτικά τις διαφορές μεταξύ των τριών Δράσεων πατήστε εδώ


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας