Αντικείμενο – Στόχος του προγράμματος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση τριών χιλιάδων (3.220) ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Η Δράση απευθύνεται: α) σε 3.000 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) και

β) σε 220 νέες επιχειρήσεις αντίστοιχα που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 47.656.000,00 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

«Δυνητικοί δικαιούχοι» – ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 45 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Οι ωφελούμενοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 45 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 46ο).
 • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια,
 • Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα..
 • Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτικής πρότασης), επισυνάπτεται ηλεκτρονικά – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του επαγγελματία – πρώην ανέργου. Για τους ομογενείς ή τους πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.
 • Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα εντός των επιλέξιμων Περιφερειών.
 • Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης.
 • Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

-Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

-Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

-Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

-Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

Επισημαίνεται ότι: Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους – μέλη πρώην ανέργους που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν.4430/2016 (Α΄205) και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

 • Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.
 • Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.
 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.
 • Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (δηλαδή, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια, και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, φυτικών και ζωικών).
 • Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 • Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
 • Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co- workingspaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απορρίπτεται από τη Δράση.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 Λοιποί Όροι – Δεσμεύσεις του Προγράμματος

 • Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την έγκριση χρηματοδότησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.
 • Η απασχόληση των ωφελούμενων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους.
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ωφελούμενων πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας στις περιπτώσεις που ο επαγγελματίας – πρώην άνεργος είναι:
 • γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,
 • φροντιστής συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω

Για τις περιπτώσεις αυτές προσκομίζονται κατά περίπτωση – κατά την αίτηση χρηματοδότησης, σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.

 • Η δημιουργία υποκαταστήματος εντός των γεωγραφικών ενοτήτων του προγράμματος κατά την διάρκεια της δράσης δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη δράση.
 • Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν την νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (από την αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την αποπληρωμή της τρίτης δόσης) οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.
 • Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης οφείλει να μη διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότηταςκαι τουλάχιστον μέχρι την αποπληρωμή της τρίτης δόσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5231/ 18.1.2021 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων της δράσης ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (14.800 €).

Τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης (Ορόσημο Α)
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης (Ορόσημο Β)
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης (Ορόσημο Γ)

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διενεργείται σε 2 στάδια:

Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης / Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

Στο στάδιο αυτό ελέγχονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις υπαγωγής τόσο για τον ωφελούμενο επαγγελματία, πρώην άνεργο, όσο και για την επιχείρηση που δημιούργησε (εγγεγραμμένη ανεργία και ολοκλήρωση εξατομικευμένης προσέγγισης πριν την έναρξη εργασιών, ηλικία, ημερομηνία έναρξης εργασιών, επιλεξιμότητα ΚΑΔ, δραστηριοποίηση εντός των επιλέξιμων γεωγραφικών ενοτήτων, ύπαρξη άδειας άσκησης επαγγέλματος εφόσον απαιτείται και άδειας λειτουργίας, κλπ.). Επιπλέον, ελέγχεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης του Α’ Σταδίου: Η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων

Α/Α Περιγραφή Βαθμολογούμενου Κριτηρίου Βαθμολογία
1 Δραστηριότητα στον κλάδο της Ψηφιακής Οικονομίας Ναι: 60
Όχι: 0
2 Κατάρτιση Ωφελούμενου σε αντικείμενα σχετικά με Ψηφιακή Οικονομία Ναι: 20
Όχι: 0
3 Δημιουργία θέσης/εων εξαρτημένης εργασίας ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης (πλήρους, μερικής, κλπ.) Ναι: 5
Όχι: 0
4 Μήνες ανεργίας πριν την έναρξη στη ΔΟΥ 0 – 12
5 Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης 0 – 11
6 Ηλικία ωφελούμενου (κατά την ημ/νία της έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ) 40 – 45 ετών: 10
30 – 39 ετών: 5

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης του Β’ Σταδίου: Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται ο βαθμός ≥ 6.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.