Νέος Αναπτυξιακός Ν.4887/2022: «Ενίσχυση Tουριστικών Eπενδύσεων»

Σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Δικαιούχοι:

 • Εμπορική εταιρεία (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Α.Ε.) Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Κριτήρια Βαθμολόγησης:

Τα κριτήρια βαθμολόγησης διακρίνονται σε τέσσερεις ομάδες:

Ομάδα Κριτηρίων Όρια Βαθμολογίας
Α. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 0-10
Β. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχήματος 0-25
Γ. Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου 0-25
Δ. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου 0-40

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε  επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 70 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προσαυξάνεται κατά 10% και των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης & Ροδόπης προσαυξάνεται κατά 5%.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση & εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155)*, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων, (*συνδυασμός ξενοδοχεία με Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα -τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής- Συνεδριακά κέντρα γήπεδα γκολφ τουριστικοί λιμένες χιονοδρομικά θεματικά πάρκα εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού ορειβατικά καταφύγια αυτοκινητοδρόμια κλπ.)
 • Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:

α. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»

β. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

 1. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας
 2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα
 3. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων

γ. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση

δ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα αδειοδοτικά έγγραφα

 • ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels – επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

Δεν ενισχύονται στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης την Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου & από την Π.Ε. Θήρας, ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων:

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης* ως εξής:

 • 1.000.000€ για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • 500.000€ για Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • 250.000€ για Μικρές Επιχειρήσεις
 • 100.000€ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 • 50.000€ για τις Κοιν.Σ.Επ., καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

* Επισημαίνεται ότι για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού >300.000€ οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία ΄Γ κατηγορίας) κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Τα Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων είναι:

Α) Από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) για όλα τα είδη ενισχύσεων

Β) Από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) για την ενίσχυση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους τη δημιουργούμενης απασχόλησης ή και της επιχορήγησης στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, καθώς και των 5.000.000,00 € για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων

Γ) Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€), υπολογιζομένου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000,00) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο 3 ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.

Είδη ενισχύσεων:

Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (Μόνο αυτοτελώς)

*Τα είδη ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά ενώ το είδος ενίσχυσης της περ. δ) παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

Μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027:

 ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 70% 60% 50%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70% 60% 50%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70% 60% 50%
ΗΠΕΙΡΟΣ 70% 60% 50%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70% 60% 50%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 75% 65% 55%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ** 60% 50% 40%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ** 70% 60% 50%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 60% 50% 40%
ΚΡΗΤΗ 70% 60% 50%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 60% 50% 40%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60% 50% 40%
ΑΤΤΙΚΗ (Δυτικός Τομέας Αθηνών) 35% 25% 15%
ΑΤΤΙΚΗ (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων) 45% 35% 25%
ΑΤΤΙΚΗ (Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Βόρειος & Νότιος Τομέας)

*Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Έργα Διαμόρφωσης Περιβαλλοντικού Χώρου: δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. (Έως ποσοστό 60% του συνολικού προϋπολογισμού των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα ή έως 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα)

Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις: δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα κτήρια. Ακόμη, οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα είναι απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο

Λοιπός Εξοπλισμός: δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή /και η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.

Μεταφορικά Μέσα: κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. (Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων)

Αγορά Πάγιων Στοιχείων Ενεργητικού Μονάδας, που έχει Παύσει τη Λειτουρφία της: αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει 2 τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και δεν υπάρχει σχέση φορέα επένδυσης με πωλητή. (Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες και στοιχεία ενεργητικού που έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων καθώς και το ποσό του τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του γηπέδου)

Αύλα Στοιχεία Ενεργητικού: έως το 30% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων για τις Μεγάλες επιχειρήσεις και έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Περιλαμβάνονται:

 • Αγορά δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας ή μη καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων,
 • Έξοδα πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, απόκτηση ISO, κλπ
 • Δαπάνες αγοράς αναγκαίου λογισμικού για ανάγκες μηχανοργάνωσης, δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών, κλπ
 • Δαπάνες ανάπτυξης συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας: δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις ανωτέρω δαπάνες και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση. (Σημειώνεται ότι κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της)

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Νέες ΜΜΕ: Ενισχύονται μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών ορίζεται στο 50%.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

 • Αμοιβές προς τρίτους για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Αμοιβές συμβούλου για υποστήριξη σε θέματα Δημοσίου
 • Αμοιβές συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση της επιχείρησης, την αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και την τυποποίηση των διαδικασιών, και συγκριτικών μελετών επιδόσεων
 • Δαπάνες μελετών αγοράς

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση: Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών αυτών ορίζεται στο 50% αυτών και μπορεί να αυξηθεί έως το 70% ως εξής:

 • α) Κατά +10% εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,
 • β) κατά +10%, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχ/σεις & κατά +20%, εάν χορηγείται σε μικρές επιχ/σεις.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά εργαζόμενο, που θα λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση είναι 20€/ώρα εκπαίδευσης. Δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε αμοιβή του εργαζομένου.

Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών αυτών ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση ή επαγγελματική έκθεση του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (εταίροι/μέτοχοι ή υπάλληλοι της επιχείρησης) είναι επιλέξιμα έως του ποσού των 3.000 € ανά έκθεση.

Καταβολή ενισχύσεων:

 • 1η δόση με την ολοκλήρωση του 25% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
 • 2η δόση με την ολοκλήρωση του 50-65% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
 • 3η δόση με την ολοκλήρωση του 100% και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Διάρκεια υλοποίησης έργων:

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής
 • Υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Αναμένεται


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας