Αντικείμενο – Στόχος της Δράσης:

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπλέον, η παρούσα Δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID-19) δημιούργησε.

Προϋπολογισμός Έργων – Δράσης:

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση έως 2.000,00€, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 2020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
= < 20.000,00€ έως 2.000,00€
> 20.000,00€ έως 1.500,00€

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 30.000.000,00€.

Ωφελούμενοι Δράσης:

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι:

·    Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις

·    Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι τυπικές προϋποθέσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

·       Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ

·       Να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022

·       Να έχουν μέχρι και τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (δηλαδή τον ΚΑΔ 69.20 και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού)

·       Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση

·       Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

·       Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

·       Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’137). Να μην έχουν επιβληθεί δηλαδή πάνω από δύο (2) πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

·       Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

·       Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης αίτησης χρηματοδότησης:

·         Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού

·         Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

·         Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας, όπως Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής

·         Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Επισημαίνεται πως είναι επιλέξιμη η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση. Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

 

Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου:

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης:

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από 09/03/2022 και ώρα 12:00 έως 18/04/2022 και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 2316015131 & 2316016986.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Οικονομολόγος ΑΠΘ – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κινητό.: 6948 883 266

e-mail: panos.papadopoulos@trinityconsulting.gr

Κατερίνα Κατσάμπη

Οικονομολόγος Παν/μίου Πατρών

e-mail: info@trinityconsulting.gr