Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23.02.2022, ώρα 13:00
Λήξη υποβολής προτάσεων :  15.04.2022, ώρα 15:00

Αντικείμενο – Στόχος του προγράμματος

Η Δράση έχει ως  στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.   Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ για το σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δικαιούχοι της δράσης

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση κτλ και να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αίτηση, είναι:

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Στα πλαίσια των ανωτέρω ενισχύονται μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Δεν ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και πρωτογενής παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Προϋπολογισμός έργων & ποσοστό ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000 €.

Για τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων «Γ1» και «Γ3» ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€ ενώ για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων «Γ2» ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 75% έως 100%, ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης, βάσει του παρακάτω πίνακα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος Έως 35% του Π/Υ 75%
2 Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων & εξοπλισμού
3 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
4 Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος Έως 15.000€
5 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης (<1500€/Είδος) Έως 5.000€ συνολικά
6 Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Έως 60% του Π/Υ 100%
7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου Έως 30% του Π/Υ 75%
8 Εκπαίδευση προσωπικού/εταίρων Έως 20% του Π/Υ
9 Δαπάνες Προβολής – Προώθησης – Δικτύωσης Έως 20% του Π/Υ
10 Δαπάνες Συμβουλευτικής υποστήριξης επενδυτικού σχεδίου Έως 3.000€
11 Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης Έως 40% του Π/Υ
12 Προμήθεια αναλωσίμων & Ά υλών Έως 10% του Π/Υ
13 Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης πρωτοτύπου προϊόντος / υπηρεσίας, Διασφάλισης ποιότητας Έως 30% του Π/Υ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/02/2022).

Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως τις 30/06/2023.

Υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 23/2/2022 έως τις 15/4/2022.  

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Ο δικαιούχος υποχρεούται για έως τρία (3) έτη από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του έργου:

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση).

β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης.

γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.

δ) να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί (εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης) για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης. 

ε) η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης στον Δικαιούχο (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων κ.λπ.).

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:
Αγροδιατροφή
Τουρισμός της εμπειρίας
Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο κατά 651/2014 ΓΑΚ: 25.000 €
Κατώτατο όριο Δημόσιας Δαπάνης ανά έργο κατά de minimis: 50.000 €
Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 100.000 €

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.: 2316 015 131.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Οικονομολόγος Α.Π.Θ. – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κινητό.: 6948 883 266
e-mail: panos.papadopoulos@trinityconsulting.gr