ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Το Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα ανέρχεται σε ποσό έως σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (44.000.000,00 €), αφορά τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας) και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:

  • Για το έτος 2021:000.000
  • Για το έτος 2022:000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 44.000.000 €

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών) 5.676 €
Άνεργοι 50 ετών κι άνω 6.816 €
Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών) 7.380 €
Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών κι άνω 8.520 €

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας.

Θα πρέπει συγκεκριμένα  να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

·       Να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

·       Ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου θα πρέπει να είναι ίδιος με κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να τηρηθεί και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

·       Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

·       Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

·       Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

·       Η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 38 του ν.4488/2017 (Α΄137).

·       Η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα.

·       Η  άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ..

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού όταν συντελείται κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

·       Η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης.

·       Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε

·       σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να

·       επηρεάσει την εργασία του).

·       Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

·       Η οικειοθελής αποχώρηση.

·       Η φυλάκιση και ο θάνατος.

·       Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

·       Νυχτερινά κέντρα

·       Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

·       Εποχικές επιχειρήσεις

·       Υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·       Εξωχώριες εταιρείες ή επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

·       ΚΤΕΛ

·       Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

·       Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους

·       Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

·       Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Συμπεριλαμβάνονται ( οι μηνιαίες μικτές αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα επιδόματα εορτών).

Κατηγορία ανέργου Ποσοστό επιχορήγησης Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης
Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών) 50% 473 €
Άνεργοι 50 ετών κι άνω 60% 568 €
Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών) 65% 615 €
Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών κι άνω 75% 710 €

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

Α.    Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Β.    Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 2316015131 & 2316016986.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Οικονομολόγος ΑΠΘ – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κινητό.: 6948 883 266

e-mail: panos.papadopoulos@trinityconsulting.gr