Στόχος του προγράμματος

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.960.000 €.

Επιλέξιμες περιοχές της Δράσης (Παράρτημα IV)

Περιοχή παρέμβασης Σ.Β.Α.Α. μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης & λοιπές περιοχές παρέμβασης είναι οι παρακάτω:

 • Η Περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει:
  • το σύνολο της έκτασης (των Δήμων Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού, Ευόσμου, Νεάπολης, Συκεών, Παύλου Μελά.
  • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας, Χορτιάτη
  • τη Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
 • Λοιπές περιοχές παρέμβασης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας:
  • Νομός Ημαθίας
  • Νομός Θεσσαλονίκης (λοιπές περιοχές πλην των περιοχών ΣΒΑΑ)
  • Νομός Κιλκίς
  • Νομός Πέλλας
  • Νομός Πιερίας
  • Νομός Σερρών
  • Νομός Χαλκιδικής

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης χαρακτηρίζονται οι άνεργοι που υποβάλλουν την πρόταση και φέρουν την ευθύνη έναντι της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ. για την καλή εκτέλεση του έργου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι παρακάτω:

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (01/09/2021).
 • Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση ενός (1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 3 μηνών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι.
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης
 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  • Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32)
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών παρέμβασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΣΑμεΑ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 • Να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

 

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξής από τη Δράση.

Ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €. Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους σε 3ης δόσεις.

 • Η 1η δόση θα είναι ύψους 000,00€
 • Η 2η & 3η δόση θα είναι ύψους 400,00€

Δικαιολογητικά κατά την Ένταξη

Η αίτηση θα πρέπει να είναι πλήρης καθώς τυχών ελλείψεις  αποτελούν αιτία απόρριψης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα εξής βαθμολογούμενα κριτήρια:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμός (Max)
1 Διάρκεια Βεβαιωμένης Ανεργίας (σε μήνες) της τελευταίας 3τίας 50
2 Σπουδές 25
3 Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές δραστηριότητες 25

Τα κριτήρια αναλύονται ως εξής:

 • Κριτήριο 1: Διάρκεια Ανεργίας:
  • Ελάχιστη χρονική περίοδο 1ος μήνα.
  • Μέγιστη χρονική περίοδος μεγαλύτερη ή ίση τους 24 μήνες.
 • Κριτήριο 2: Σπουδές: (π.χ. Διδακτορικός, Μεταπτυχιακός, Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. , κτλ.)
 • Κριτήριο 3: Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές δραστηριότητες
  • Ελάχιστη χρονική περίοδο 1ος έτους.
  • Μέγιστη χρονική περίοδος μεγαλύτερη ή ίση των 10 ετών.

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να συγκεντρώσετε είναι οι 100 βαθμοί.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να οδηγήσει sτην απόρριψη της Αίτησης Συμμετοχής.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.).
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

Η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από αυτή της έναρξης εργασιών.

Υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 06-09-2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15-11-2021 ώρα 15:00.

Υποχρεώσεις με την Ένταξη

Οι δικαιούχοι των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στην παρούσα δράση κρατικής ενίσχυσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

 1. Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από Άτομα με Αναπηρίες.
 2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.
 3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην ΕΥΔ ΠΚΜ, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα.
 4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
 5. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται και ειδικότερα:
  1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014- 2020 (σε ελάχιστο μέγεθος Α3) αναφορικά με τη συνδρομή του διαρθρωτικού ταμείου στην υλοποίηση του έργου τους, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
  2. Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.
  3. Να αποδέχονται τη καταγραφή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στις διαδικτυακές πύλες www.pkm.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
 6. Να τηρούν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης το όριο του Κανονισμού DeMinimis (βλ. Κανονισμό 1407/2013).
 7. Να παρέχουν στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων.
 8. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης.
 9. Επισημαίνεται ότι οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από το δικαιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.: 2316 015 131.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Παναγιώτης Παπαδόπουλος                                                      Δημήτριος Λιατσόπουλος

Οικονομολόγος Α.Π.Θ. – Σύμβουλος Επιχειρήσεων                  Οικονομολόγος Α.Π.Θ.

Τηλ. 2316 015 131                                                                         Τηλ. 2316 015 131

Κινητό.: 6948 883 266                                                                  e-mail: dimitrios.liatsopoulos@trinityconsulting.gr

e-mail: panos.papadopoulos@trinityconsulting.gr