Ακόμη 10 εγκρίσεις για την ομάδα της Trinity Συμβουλευτική στο πρόγραμμα “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, με έργα προϋπολογισμού 1.156.295,37 € και αναλογούσας επιχορήγησης 567.440,97 €.
Συνολικό ποσοστό επιτυχίας για την ομάδα μας: 94,12% (16/17)!
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1291&fbclid=IwAR3nVphvlr14OUjAYbjzgbZn5TKQDgSgTVfJugVzxPFW3d-dd84JmEny0wE