Αντικείμενο – Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (3.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.
Προϋπολογισμός Δράσης Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 48.000.000 ευρώ.
Δικαιούχοι της δράσης:
Δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι την 31/10/2020,
2) Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 01/01/2012 έως 31/10/2020) σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
3) Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (15/12/2020),
4) Σε περίπτωση που έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) αυτή να έχει ξεκινήσει από τις 16/12/2020 και μετά. Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου.
5) Nα έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
6) Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
7) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ),
8) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
9) Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
• Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1 της παρούσας και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια.(π.χ. στην περίπτωση 2 μελών το ποσοστό να ανέρχεται σε 50% για τον καθένα).
Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα εντάσσεται ένα μέλος νομικής οντότητας, αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%. Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο, (βάσει του οποίου εντάχθηκαν), καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
• Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
• Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
• Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,
• Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης
Κων. Καραμανλή 171 (1ος όροφος), Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2316 015131 – e-mail: info@trinityconsulting.gr – Website: www.trinityconsulting.gr
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία) για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά:franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
• Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις,
• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών),
• ‘Όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ,
• Όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής,
• Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Εξαιρούνται, οι θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
• Οι Αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1
Λειτουργικά έξοδα:
• ενοίκια αυτοτελή επαγγελματικού χώρου (εφόσον ο μισθωτής, ΔΕΝ είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή),
• δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες εφόσον αφορούν αποκλειστικά τον επαγγελματικό χώρο της επιχείρησης και εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. 2
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων:
• νομική και λογιστική υποστήριξη (έως 2.000 €),
• σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου (έως 500 €)
• δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης (εφόσον υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης)
• συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους,
• κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων. 3
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις:
• σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών,
• διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα,
• έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) και
• κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας (έως 2.000 €),καθώς και αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 4
Προμήθεια αναλωσίμων:
• Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης εφόσον συνάδουν με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και τη φύση του σχεδίου. 5
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων) 6
Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
• Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται το ποσό των ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% της δυνητικά, ανά επιμέρους δόση, ανώτατης επιχορήγησης. 7
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις:
• Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένων του ΦΜΥ και της αποζημίωσης απόλυσης. 8
Αποσβέσεις παγίων
• Στην κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της πράξης και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής.
Κων. Καραμανλή 171 (1ος όροφος), Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2316 015131 – e-mail: info@trinityconsulting.gr – Website: www.trinityconsulting.gr
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης Η επιχορηγούμενη διάρκεια του προγράμματος ορίζεται αρχικά σε δώδεκα (12) μήνες. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%, β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής: • η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ για την περίπτωση α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, • η δεύτερη δόση, αντίστοιχου ποσού με την πρώτη δόση, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος, στον οποίο διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης και • η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ για τη περίπτωση α), έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος, στον οποίο διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης. Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλουν, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες. Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής: α) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%, β) έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και γ) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. Τα ποσά ανά κατηγορία δικαιούχου για το διάστημα της επέκτασης καταβάλλονται σε δύο δόσεις ως εξής: • η πρώτη δόση, (ύψους έως 4.000 Ευρώ για την περίπτωση α), έως 2.500 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ))καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος στον οποίο διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης και • η δεύτερη δόση, αντίστοιχου ποσού με την πρώτη δόση, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος, στον οποίο διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης.
Λοιποί όροι υλοποίησης –Δεσμεύσεις του προγράμματος • Η επιχείρηση θα πρέπει να στεγάζεται σε οργανωμένο αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και να διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας της δικαιούχου σε περιπτώσεις: − α) μητέρας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, − β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.
− (γ) ψηφιακές επιχειρήσεις Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να προσκομίζονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κτλ από δημόσιους φορείς. • Κατά τη διάρκεια του 1ου επιτόπιου ελέγχου η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, εάν απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο • Ο δικαιούχος του προγράμματος υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση υπαγωγής. • Η επιχείρηση δικαιούχος του προγράμματος δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. • Η απασχόληση των δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των, είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής και διακοπής του προγράμματος. • Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος – τα επιχειρηματικά τους σχέδια από την 16 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Παναγιώτης Παπαδόπουλος                                                                                                        Γεώργιος Ούτσιος (PhD, MA, BA)
Οικονομολόγος Α.Π.Θ. – Σύμβουλος Επιχειρήσεων                                                               Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Έρευνας & Διαχείρισης Έργων
Κινητό.: 6948 883 266                                                                                                                  Κινητό: 6978 286 832