Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή
έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Οι
επιχειρήσεις ενισχύονται με φορολογική απαλλαγή, υπολογισμένη ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που
αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει
έως το 55% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τις 30/09/2021.