Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας 5.000 Ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην Αγορά Εργασίας

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ΜΟΝΟ άνεργοι που είχαν στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα και την έχουν διακόψει από 01/01/2012 έως 31/10/2021. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να
επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.