Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της
στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή ενισχύσεων σε ενήλικες νέους, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας
τους, για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000€ έως 40.000€. Δικαίωμα
υποβολής αίτησης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής
εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και θα υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2021 (ΕΑΕ). Το μέτρο εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με
εξαίρεση τη Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Αναμένεται.