ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι η παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τις 100.000€ ανά ΑΦΜ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της δράσης είναι  330.000.000 €.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Επιλέξιμες είναι όσες επιχειρήσεις έχουν:

Α) Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της εστίασης.

  • 10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

  • 21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

  • 29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης

  • 30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ

Β) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Γ) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

* Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

** Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

*** Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020 και μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων, ως εκ τούτου οποιαδήποτε ελλιπής αίτηση θα απορρίπτεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Αίτημα Επαλήθευσης

Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως την 28/02/2022. Σε περίπτωση μη υποβολής του σχετικού αιτήματος το συνολικό καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως.

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Επισημαίνεται ότι:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση αθροιζόμενο με το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από τον λήπτη της ενίσχυσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι από 14/05/2021 έως 30/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 2316015131 & 2316016986.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Παναγιώτης Παπαδόπουλος                                            Θωμαή Σαμαρά

Οικονομολόγος Α.Π.Θ. – Σύμβουλος Επιχειρήσεων            Οικονομολόγος Πα.Μακ. – Σύμβουλος επενδυτικών προγραμμάτων

Κινητό.: 6948 883 266                                                          Κινητό: 6944 055 873

e-mail: panos.papadopoulos@trinityconsulting.gr                e-mail: thomai.samara@trinityconsulting.gr